استخدام مترجم

فرم استخدام

  • پس از ارسال فرم، در صورت نیازمندی به زمینه‌های فعالیت شما، تا لغایت ۳ روز از طریق ایمیل با شما تماس خواهیم گرفت.
  • در انتخاب جفت‌های زبانی و به‌ویژه زمینه‌های ترجمه دقت فرمایید. آزمون از زمینه‌های انتخابی خواهد بود.
  • به دلیل ازدیاد فرم‌های ارسالی، بررسی آزمون ممکن است تا ۱۰ روز طول بکشد.
  • آزمون استخدام مترجم از طریق ارسال نمونه ترجمه از طریق ایمیل صورت خواهد گرفت.
  • موارد جزئی‌تر ازجمله حق‌الزحمه از طریق ایمیل به شما گفته خواهد شد.