۴ نکته مهم هنگام انتخاب دارالترجمه

دارالترجمه خوب چه ویژگی هایی دارد

امروز با گسترش بستر اینترنت، بسیاری از نیازهای ما از پشت نمایشگر قابل برطرف شدن است. نیاز به خدمات ترجمه از این مورد مستثنی نیست. حال با فراوانی این خدمات، چگونه میتوان دارالترجمه خوب را شناخت؟ ویژگی های دارالترجمه خوب چه باید باشد؟ در این مطلب سعی داریم تا برخی مشخصات دارالترجمه خوب را بیان کنیم.

باید به دنبال چه چیزی باشیم؟

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ بین‌المللی ﺩﺭ ﻣﻘﯿﺎﺱ بالا سروکار ﺩﺍﺭﻧﺪ، همکاری ﺑﺎ دارالترجمه‌های ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ ترجمه‌ی ﺗﺠﺎﺭی می‌تواند ﺳﻮﺩﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﺮﭼﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯼ ﺑﺲ پررقابت ﺍﺳﺖ، ﻧﯿﺎﺯ روزافزون ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺩﺭ سال‌های ﺍﺧﯿﺮ ﻣﻮﺟﺐ به وجود آمدن دارالترجمه‌های ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ترجمه‌شده ﺍﺳﺖ. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ شرکت‌ها ﺍﻟﺰﺍﻣﺎﺕ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ارائه ترجمه‌ای ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺭﻋﺎﯾﺖ نمی‌کنند. بااین‌حال ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺎ دارالترجمه‌ها ﺑﻪ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ به ﺷﻤﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﺍ می‌دهد ﮐﻪ جنبه‌های ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ را ارزیابی نمایید.

  1. ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎسید

ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻗﺪﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ نیازهای تجاری‌تان ﺍﺳﺖ. دارالترجمه‌های ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ آن‌ها درزمینهٔ ﺧﺎﺻﯽ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ می‌توانند شمارا ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻓﺘﺎﻥ نزدیک‌تر ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﺩ: شناخت مخاطبین ﺯﺑﺎن موردنظر (شناخت مقصد و کشور موردنظر به‌طور دقیق) ﻭ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺗﺮﺟﻤﻪ که قصد دارید آن را اجرایی کنید (وب‌سایت، ﺍﺳﻨﺎﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ، ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ و …)

ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ این ﻫﺪﻑ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ فرهنگ‌های ﻣﺘﻔﺎﻭﺗﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﺯﺑﺎﻥ آن‌ها ﯾﮑﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ می‌تواند تأثیر ﺑﻪ ﺳﺰﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﻭ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ مرتبط‌تر بارنگ ﻭ بوی زبان مقصد ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ فرمت‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺍﺯ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ: ﭘﻮﺳﺘﺮها، ﻣﻘﺎلات، ﺑﺮﻭﺷﻮﺭها، سخنرانی‌ها و دیگر موارد. به همین منظور یک دارالترجمه ﺑﺮﺍﯼ تأمین ﻧﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﻫﺮ پروژه‌ای دارالترجمه‌ها ﻧﯿﺎﺯ ﺑﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﻣﻬﺎﺭﺕ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ ﺍﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺮﻭﺷﻮﺭﯼ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ مادری‌تان ﺩﺍﺭﯾﺪ و می‌خواهید آن ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺑﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮی ﺗﺮﺟﻤﻪ کنید دارالترجمه موردنظرتان ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ برخورداری از نشر رومیزی ﺍﺳﺖ. ﻭﻗﺘﯽ می‌خواهید ﻣﺘﻨﯽ ﺭﺍ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﻓﻀﺎﯼ مورداستفاده معمولاً ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ دارالترجمه ﺑﺎﯾﺪ صفحه‌آرایی ﺑﺮﻭﺷﻮﺭ ﺭﺍ ﻣﺤﯿﺎ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻦ ﺑﺎ ﺻﻔﺤﻪ ﻫﻤﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﻫﺪﻑ ترجمه‌ی شمارا ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ راحت‌تر می‌تواند ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آن ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻣﺤﯿﺎ ﮐﻨﺪ. ﺍﮔﺮ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷﻮﯾﺪ ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻻﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎﺭ شمارا دارا باشد.

  1. مترجمان متخصص

 ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ درزمینهٔ ﻫﺎﯾﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ می‌کنند ﮐﻪ ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ دانش خاصی است. همچون قضایی، ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ. ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﺧﺒﺮﻩ معمولاً به زمینه‌ای علاقه‌مند ﺑﻮﺩﻩ ﻭ در آن ﺗﺨﺼﺺ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

به هنگام ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ، دارالترجمه‌ای ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﻨﯿﺪ که درزمینهٔ موردنظر شما ﺗﺨﺼﺺ داشته باشد. فایده‌ی ﭼﻨﺪﺍﻧﯽ ﺩﺭ ترجمه‌ی ﻣﺘﻮﻥ قضایی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ آن‌هم ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺩﺍﻧﺴﺘﻦ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﻘﺼﺪ وجود ندارد. ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ زبان‌های ﺧﺎﺹ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ترجمه‌ها ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻔﯿﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ. ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺩﺍﻧﺶ ﮐﺎﻓﯽ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ زمینه‌ها ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪﻥ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺘﯿﺠﻪ می‌شود.

  1. هزینه

 هزینه‌های خدمات ﺗﺮﺟﻤﻪ در ﻫﺮ ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ. ﻋﻮﺍﻣﻞ مؤثر ﺩﺭ ﺗﻔﺎﻭﺕ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ فنّاوری ﻭ مهارت‌های ﯾﮏ ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﻫﺰﯾﻨﻪ می‌تواند عامل ﻣﻬﻤﯽ ﺩﺭ ﺗﺮﺟﻤﻪ پروژه‌هایی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ برخوردار هستند، ﻣﺜﻞ وب‌سایت‌ها، فرآیندهای ﺍﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﯾﺎ محاکمه‌های ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ بین‌المللی.

به لطف فنّاوری‌های، صنعت ترجمه به ابزارهای دسترسی دارد که به‌طور قابل‌توجهی سرعت فرایند ترجمه را افزایش می‌دهد و درنتیجه این کار هزینه‌های پروژه‌های ترجمه را به‌طور چشمگیری کاهش می‌دهد. بااین‌حال، ترجمه ماشینی یک فنّاوری نسبتاً جدید هستند. اکثر دارالترجمه‌ها تا اواسط ۲۰۱۵-۲۰۱۶ به آن اهمیتی نمی‌دادند. بعضی از سازمان‌ها هنوز از آن‌ها بهره نمی‌برند، به این معنی که آن‌ها قادر به اداره پروژه‌های بزرگ نیستند. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ دارالترجمه‌هاﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻیی ﺩﺭ ﺗﺤﻮﯾﻞ ترجمه‌ها ﻧﺪﺍﺭﻧد، هزینه بیشتری را بر دوش مشتریان خود می‌گذارند. ﺍﻣﺘﯿﺎﺯات ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺮﻋﺖ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ شرکت‌کننده ﺩﺭ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﺳﺖ. ابزارهای ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﺒﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺘﺮﺟﻤﺎﻥ ﺑﺮﺍﯼ ترجمه‌ای باکیفیت ﺑﺎﻻ می‌شود.

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺎﺭ با ﺩﺍﺭﺍﻟﺘﺮﺟﻤﻪ ﺍﺯ هزینه ترجمه هر کلمه ﻭ میزان تخفیف برای پروژه‌های را جویا شوید.

  1. مورد اعتماد بودن

 ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺑﻮﺩﻥ ﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ مسئله‌ی ﺩﺍﻏﯽ ﺩﺭ ﻋﺼﺮ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻝ ﺍﺳﺖ. مشاغل ﺑﺎﯾﺪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺣﺴﺎﺳﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ دارالترجمه‌ها ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺪ خاطرجمع ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ دارالترجمه‌ای ﮐﻪ ﺑﺎ ﺁﻥ ﮐﺎﺭ می‌کنید محافظ اطلاعات شما باشد. ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ دارالترجمه‌ها از ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﯼ پیروی می‌کنند که به حفظ محرمانه بودن مطالب ترجمه‌شده تأکید دارد.

پرسیدن سؤالات ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ خصوص دارالترجمه‌های آینده‌نگر ﺩﺭ آینده شمارا ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ دارالترجمه‌ی ﻣﻨﺎﺳﺐ یاری خواهد کرد. شناخت اهداف کسب‌وکارتان، شمارا قادر می‌سازد تا دارالترجمه‌هایی را که می‌توانند نیاز شمارا برآورده نمایند، انتخاب نمایید.

Share: